Katalog firm i freelancerów to usługa świadczona przez Polskie Centrum Joomla, realizowana w ramach działalności gospodarczej Fundacji PCJ Otwarte Źródła. Dochody Fundacji z prowadzenia Katalogu usług przeznaczone są na działalność statutową Fundacji – promocję i rozwój Joomla w Polsce.

Ten dokument opisuje zasady i warunki, na których można korzystać z Katalogu.
Aby korzystać z Katalogu usług, trzeba poznać i zaakceptować wszystkie poniższe warunki. Warunki te mogą być przez nas od czasu do czasu aktualizowane, o czym użytkownicy będą powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Słowniczek

Katalog firm i freelancerów lub krócej Katalog: usługa realizowana w subdomenie firmy.joomla.pl w ramach działalności gospodarczej Fundacji PCJ Otwarte Źródła, umożliwiająca osobom prawnym i osobom fizycznym odpłatne umieszczanie wizytówek-ofert usług, świadczeń i produktów związanych z Joomla!

Wydawca: Fundacja PCJ Otwarte Źródła, zarejestrowana w KRS pod nr 0000405789, NIP 7692219556, REGON 101335509 z siedzibą w Chorzowie – ul. Pawła Stalmacha 7/2, 41-500 Chorzów.

Realizator Katalogu: Agencja Reklamowa TEYA Justyna Michallek, Kossaka 4/10, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 7451581741, która w imieniu i na rzecz Fundacji PCJ Otwarte Źródła administruje serwisem firmy.joomla.pl i zapewnia obsługę Klientów Katalogu.

Użytkownik: każdy, kto korzysta z Katalogu, czy to przeglądając go, czy umieszczając swoją wizytówkę.

Ogłoszeniodawca lub Klient katalogu: osoba fizyczna lub osoba prawna, która zgłasza do umieszczenia w Katalogu usług swoją wizytówkę-ofertę.

Wizytówka-oferta lub krócej Wizytówka: umieszczona w Katalogu prezentacja firmy lub osoby z danymi kontaktowymi i ofertą świadczenia usług związanych z Joomla!

Autorskie prawa własności i ochrona własności intelektualnej

 1. Użytkownik Katalogu przyjmuje do wiadomości, że autorskie i inne prawa własności intelektualnej do materiałów umieszczonych w katalogu należą do wydawcy Katalogu usług – Fundacji PCJ Otwarte Źródła – lub ich dostawców – ogłoszeniodawców.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, reprodukować, ściągać, rozpowszechniać, publikować lub udostępniać jakichkolwiek treści Katalogu w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody Fundacji PCJ Otwarte Źródła, której może również w imieniu Fundacji udzielić Realizator Katalogu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych informacji z Katalogu za pomocą zautomatyzowanych środków (np. pająki, screen-scraping)

Zgłoszenia

 1. Umieszczając w Katalogu usług swoją wizytówkę, użytkownik udziela Fundacji PCJ Otwarte Źródła prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na jego rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, publikacji, rozpowszechniania, promowania, archiwizowania i tłumaczenia. Licencja ta dotyczy dowolnej formy mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości. Równocześnie użytkownik oświadcza i gwarantuje, że
 • posiada wszelkie legalne, moralne i inne prawa, które mogą być konieczne do udzielenia nam praw wymienionych powyżej,
 • zawartość wizytówki lub opinia nie narusza żadnych patentów, praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności jakiejkolwiek innej strony.
 1. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że Wydawca ma prawo i pełną swobodę odrzucenia publikacji przesłanych nam treści lub materiałów, usunięcia lub zablokowania do nich dostępu, w dowolnym momencie z powodu naruszenia warunków określonych w niniejszym dokumencie, zarówno informując, jak i nie informując o tym wcześniej.
 2. W przypadku usunięcia lub zablokowania dostępu do treści lub materiałów, za których opublikowanie użytkownik wniósł opłatę abonamentową, użytkownikowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego czasu publikacji pod warunkiem, że usunięcie lub blokada nie były skutkiem naruszenia przez ogłoszeniodawcę warunków niniejszego regulaminu.

Zasady zgłoszeń

 1. Każda osoba lub firma może zgłosić swoją wizytówkę do umieszczenia w Katalogu.
 2. Istnieje kilka podstawowych zasad, które musi przestrzegać każdy, kto umieszcza w Katalogu swoją wizytówkę. Przesyłając swoją wizytówkę do umieszczenia w Katalogu, zgadzasz się respektować te zasady.
  1. Wszystkie oferty w wizytówkach muszą dotyczyć wykorzystania, rozwoju, projektowania, wdrażania Platformy Joomla! i systemu zarządzania treścią Joomla!.
  2. Wizytówka oraz główna strona internetowa oferującego nie mogą zawierać treści przeznaczonych tylko dla dorosłych, o charakterze pornograficznym, obscenicznym, itp.
  3. Wizytówka oraz główna strona internetowa oferującego nie mogą zawierać treści godzących w dobro innych osób, firm i instytucji, zniesławiających, oszczerczych, nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub w inny sposób naruszających ich prawa (takie, jak prawo do prywatności).
  4. Wizytówka oraz główna strona internetowa oferującego nie mogą propagować zachowań niezgodnych z prawem, ani angażować się w taką działalność, w tym zachowania naruszające patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek strony.
  5. Wizytówka oraz główna strona internetowa oferującego nie mogą być wykorzystywane do szerzenia treści politycznych, ideologicznych czy religijnych.
  6. Nie wolno naruszać ani podejmować prób naruszenia bezpieczeństwa witryny i katalogu, zakłócać ani próbować zakłócać właściwego funkcjonowania naszych zasobów – Katalogu, witryny, serwerów.
  7. Nie wolno wykorzystywać katalogu usług do wysyłania niechcianej poczty (spamu).
  8. Nie wolno wykorzystywać formularza Katalogu, a także udostępnionych w nim adresów i umieszczanych w wizytówkach odnośników do przekazywania treści lub materiałów, które zawierają wirusy, szkodliwy kod lub programy zaprojektowane w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego.
  9. Wizytówka oraz główna strona internetowa oferującego, muszą przestrzegać polityki ochrony znaków towarowych Joomla! i nie mogą korzystać z nich w sposób nieuprawniony.
  10. Ogłoszeniodawcy ponoszą wyłączną i pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w wizytówkach – ich publikacja w Katalogu nie oznacza, że Fundacja PCJ Otwarte Źródła popiera, patronuje czy udziela jakiejkolwiek rekomendacji oferowanych świadczeń, usług, produktów.
  11. Zgłoszenia do Katalogu można dokonać tylko i wyłącznie we własnym imieniu lub zgodnie z upoważnieniem do reprezentowania firmy, instytucji, organizacji. Nie wolno podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę fizyczną lub prawną.
  12. Odnośniki w wizytówkach muszą prowadzić do strony głównej w witrynie ogłoszeniodawcy lub strony najodpowiedniejszej do treści oferty. Nie mogą powodować przekierowania do alternatywnych adresów URL.
  13. Wszystkie treści wizytówek i opinii muszą być sformułowane w języku polskim. Strony internetowe, do których prowadzą odnośniki w wizytówkach, mogą być wydawane w dowolnym języku.
  14. Wizytówki opublikowane w Katalogu bezpłatnie w ramach promocji mogą być umieszczone tylko w jednej kategorii. Wydawca Katalogu ma prawo zmienić przypisanie do katalogu wizytówki publikowanej w ramach bezpłatnej promocji.
  15. Oferowane w Katalogu produkty (szablony, rozszerzenia) muszą być zgodne z aktualną licencją Joomla! i Powszechną Licencją Publiczną GNU (GNU GPL).

Zawarcie i odstąpienie od umowy o publikacji wizytówki

 1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest wyrażeniem przez Ogłoszeniodawcę woli zawarcia umowy umowy usługi polegającej na publikacji zgłoszonej wizytówki w Katalogu.
 2. Zawarcie umowy następuje z chwilą wystawienia przez Realizator Katalogu elektroniczną faktury VAT, zobowiązującej Ogłoszeniodawcę do opłaty zamówionej usługi.
 3. Ogłoszeniodawca może otrzymać pocztą tradycyjną fakturę VAT w formie papierowej po wniesieniu dodatkowej opłaty.
 4. Ogłoszeniodawca może odstąpić od umowy najpóźniej do momentu rozpoczęcia publikacji wizytówki w Katalogu.
 5. Umowa zostaje zawarta na okres 90, 180, lub 365 dni, po którym automatycznie wygasa.

Naruszenia

 1. Decyzja o publikacji zgłoszonych wizytówek leży wyłącznie w gestii Realizatora Katalogu.
 2. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, monitorowania treści Katalogu usług w celu określenia ich zgodności z naszymi zasadami.
 3. Jeżeli Realizator Katalogu stwierdzi, że opublikowany wpis pozostaje w konflikcie z przedstawionymi powyżej zasadami, może według własnego uznania:
 1. dokonać natychmiastowego wycofania z publikacji (wyłączenia),
 2. poinformować zleceniodawcę o przyczynie wyłączenia wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych usterek w ciągu 14 dni od daty powiadomienia
 3. usunąć wizytówkę z Katalogu, jeżeli w ciągu 14 dni od daty powiadomienia problem nie zostanie przez Zleceniodawcę wyjaśniony lub rozwiązany.

Dane ogłoszeniodawcy

 1. Ogłoszeniodawca dodając swoją firmę do Katalogu oświadcza tym samym, że podane w formularzu informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych serwisu oraz upublicznienie tych danych w Katalogu. Dotyczy to także danych osobowych ogłoszeniodawców – freelancerów (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997 z późn. zmianami).
 2. Wszelkie dane Usługobiorcy wprowadzone do serwisu www.firmy.joomla.pl stanowią integralną część bazy przedsiębiorstw serwisu www.firmy.joomla.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej serwisem.
 3. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację PCJ Otwarte Źródła jego danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług reklamowych.
 4. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu firm www.firmy.joomla.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Ogłoszeniodawcy do celów marketingowych przez Fundację PCJ Otwarte Źródła.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych na adresy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym.
 6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Ogłoszeniodawcę.

Zastrzeżenia

 1. Informacje w Katalogu udostępniane są w formie „takiej, jak widać”, bez jakichkolwiek gwarancji. Fundacja PCJ Otwarte Źródła kategorycznie wyłącza jakiekolwiek gwarancje, jawne lub dorozumiane, włączając w to, ale nie ograniczając się do tego, gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, zgodności z prawem, jakości. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bez ograniczeń, szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe, ani straty lub utraty zysków lub dochodów, wynikające z użytkowania Katalogu, nawet jeśli Fundacja PCJ nie uprzedzała o możliwości wystąpienia takich szkód.
 2. Fundacja PCJ Otwarte Źródła dołoży wszelkich starań, aby Katalog działał poprawnie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Internecie standardami bezpieczeństwa.
 3. Fundacja PCJ Otwarte Źródła nie daje jednak żadnych gwarancji bezpośrednich lub pośrednich, że jakakolwiek część Katalogu będzie funkcjonować przez określony czas i nieprzerwanie, bezbłędnie, niezawodnie i bezpiecznie, nie gwarantuje, że będzie wolna od wirusów i innych szkodliwych programów, ani że publikowane w Katalogu informacje i odnośniki są bezpieczne w jakikolwiek sposób.
 4. Fundacja PCJ Otwarte Źródła zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania publikacji Katalogu lub jego części w dowolnym momencie bez uprzedzenia, bez jakichkolwiek zobowiązań z tego tytułu wobec korzystających z Katalogu, poza prawem do zwrotu opłaconego i niewykorzystanego abonamentu z powodu wstrzymania lub zaprzestania publikacji Katalogu, o ile usunięcie lub blokada nie były skutkiem naruszenia przez ogłoszeniodawcę warunków niniejszego regulaminu.
 5. Fundacja PCJ Otwarte Źródła zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu o tym użytkowników drogą elektroniczną. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu www.firmy.joomla.pl.

Rozstrzyganie sporów oraz odesłanie

 1. Prawem właściwym dla niniejszych Warunków korzystania z Katalogu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd polubowny lub sąd właściwy dla siedziby jednej ze stron.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszych Warunków korzystania mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.